وست هیت بویلر (Waste heat boiler)

وست هیت بویلر
وست هیت بویلر

وست هیت بویلر (Waste heat boiler) :

گازهای داغ حاصل از احتراق مواد زائد در کوره‌های حرارتی وار این مبدلهای حرارتی (موسوم به وست هیت بویلر) شده و مقدار قابل توجهی از دمای آن در مسیر گذر از لوله‌ها توسط آب جذب می‌گردد.

درام بخار(Steam Drum) :

 در فرآیند حرارت زدائی از گازهای حاصل احتراق انرژی در قالب آ ب و بخار در stram Drum ذخیره می‌گردد، وظیفه درام جداسازی آب و بخار از یکدیگر می باشد در کلیه این تجهیزات مخلوط آب و بخار وارد جداکننده آب و بخار(Separator) شده و با حرکت چرخشی که به سیال (آب و بخار)داده می شود بدلیل نیروی گریز از مرکز که ایجاد می شود و قطرات آب بعلت سنگینی وزن از بخار جدا می گردند، سپس بخار پس از عبور از صفحات خشک کننده(Drier) آخرین قطرات آب خود را نیز از دست داده و به سمت لوله های سوپر هیتر هدایت می شود و آب بدون ذرات بخار توسط لوله های پایین آورنده (Down Comer) به سمت لوله های دیوارهای (Water Wall) هدایت می شوند.
ویست هیت بویلر
وست هیت بویلر
دومین وظیفه درام عمل نمودن به عنوان یک مخزن و ذخیره‌ای برای بویلر است. درام می تواند با ذخیره آب یا بخار در خود، در شرایط بحرانی بهره برداری از بویلر مقداری از نیازهای آب یا بخار را تامین نمایید. در درام تقسیم یکنواخت آب ورودی از اکونومایزر و تزریق بعضی از محلولهای شیمیایی به بویلر انجام می گیرد.از آنجا که فشار داخل درام زیاد است لذا آنرا به شکل استوانه‌ای که از قوانین مخازن تحت فشار جدار ضخیم تبعیت می‌کند، طراحی می‌نمایند.
وست هیت بویلر
وست هیت بویلر
درام بخار از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که به دو قسمت داخلی(Internal) و خارجی(External) تقسیم می‌شوند، ازآنجاییکه شرح وظایف هریک از اجزا درام بسیار گسترده است لذا فقط بهاسامی اجزا اصلی آن اشاره می‌شود:
جدا کننده آب و بخار(Separator)
خشک کننده آب و بخار(Chevron Drier)
رطوبت گیر(Drier)
لوله های داخلی(Internal Pipe)

واحد های اسید سولفوریک

ویست هیت بویلر
وست هیت بویلر
وست هیت بویلر
وست هیت بویلر
استعلام